VýprodejKupujte nyní

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení


Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Beneo, s.r.o., IČO 45414742, se sídlem Hlavní 292, 925 92 Topoľnica, Slovenská republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Trnava, vložka č. 25111 / T jako prodávající (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující").
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelům je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.


Podnikatelem se rozumí:

• osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
• osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Podnikatelům se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.


Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


2. Kupní smlouva a předmět koupě


Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je oprávněn stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí. Kupující může objednávku stornovat telefonicky na čísle 228 881 423 (nejrychlejší způsob) nebo emailem na adrese [email protected].
Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese odpovědnost. Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny.
Prodávající kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.
Má-li prodávající věc odeslat, předá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu - spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.
Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
Pokud není dohodnuto, jak mě být věc zabalena, prodávající věc zabalí podle zvyklostí; pokud nejsou zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu.
Kupující podnikatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že mu k zakoupenému zboží nemusí být dodán návod k jeho používání v češtině.

3. Dodání v České republice


Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším možném termínu, obvykle 1 - 3 pracovních dnů v České republice. Objednávky expedujeme obvykle do 24 hodin od objednání v pracovních dnech, pokud je zboží skladem. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající přes partnera DPD. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad.

Kupní cena zboží je zákazníkovi vždy potvrzena v upřesnění objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky na našich webových stránkách jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud není uvedeno jinak.

Při přebírání zboží se zákazníkovi doručí doklad o převzetí zboží, které je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH je přibalen k objednanému zboží. Zboží se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud se:

1. výrobky objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
3. zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice.


Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží, nesprávně udaje adresy uvedené zákazníkům a poškození zaviněné kurýrní službou DPD. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do protokolu DPD

https://www.icokoladovefontany.cz/ceny-dopravy

4. Platba za zboží

Podporované způsoby platby:

4.1 Dobírka

Cenu za objednané zboží kupující zaplatí až při jeho převzetí od kurýra. Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky poštovné, které je započteno v ceně dobírky.

4.2 Hotově

Cenu za objednané zboží zaplatí kupující v hotovosti při osobním převzetí zboží od provozovatele.

4.3 Úhrada zboží předem převodem (proforma faktura)

Zboží můžete uhradit předem na základě proforma faktury. Náš obchodník Vás bude kontaktovat ohledně potvrzení objednávky a následně Vám zašle proforma fakturu, kterou uhradíte ve prospěch našeho českého bankovního účtu (tj neplatíte žádné poplatky za mezinárodní platby apod.). Jakmile bude platba poukázána ve prospěch účtu, automaticky Vám odešleme objednané zboží a informujeme Vás o tom emailem.

V případě, že úhrada objednaného zboží nebude poukázána ve prospěch našeho bankovního účtu do 5-ti dnů, objednávka bude automaticky stornována.

Bankovní spojení SEPA:

Citibank Europe plc.

Číslo účtu: 2534050108/2600

Držitel účtu: Beneo, s.r.o.

4.4 Vkladem na účet

Kupující na základě předfaktury vloží požadovanou sumu na účet provozovatele - číslo účtu 2534050108/2600. Do účelu platy uvede číslo předfaktury. V případě platby vkladem na účet je splatnost ceny okamžitá a objednávka se stává pro provozovatele závaznou až po obdržení platby, pokud se obě strany nedohodly jinak.

4.5 Platba platební kartou přes internet prostřednictvím platební brány TrustPay

Rychlá a bezpečná úhrada zboží platební kartou přes internet. Objednávka se při platbě kreditní nebo debetní kartou přes internet uhradí prostřednictvím platební brány Trust Pay, A.Ş
Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný. Naše společnost nedisponuje Vašimi údaji, které jste zadali při platbě přes platební bránu TrustPay.

5. Odpovědnost za škody na zboží, odstoupení od smlouvy, reklamace a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdní reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat vhodnost produktu před jeho použitím a záruční podmínky. V případě neodborného použití neodpovídáme za způsobené škody. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo emailem na adrese [email protected]. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodne, zašle nám spolu se zbožím písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro finanční vypořádání.
Při vrácení zboží kupující zasílá (odevzdá) zboží nepoškozené včetně dokumentace, příslušenství, krabice a pod. Při odstoupení od smlouvy zákazník nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po Kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odstavec (4) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.). Prodávající se zavazuje vrátit zákazníkovu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.Pokud se jedná o spotřební zboží (např. Čokoláda), pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

S výjimkou případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) o poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
b) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
c) prodeji zboží, které podléhá rychlé snížení jakosti nebo zkáze,
d) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
e) prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
f) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

Prodávající neodpovídá za:


• opožděné dodání zboží zaviněné poštou a kurýrní službou DPD,
• opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce kupujícím při objednávání zboží,
• za poškození zásilky zaviněné poštou a kurýrní službou DPD,
• případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek, které prodávající nemohl ovlivnit.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.
Pro odstoupení od smlouvy Kupující musí použít stanovený formulář Prodávajícím, který se dá stáhnout ZDE

5.1 Odstoupení od smlouvy kupujícím - podnikatelem
V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

5.2 Záruka
Záruka - 1. 4. 2004 vstoupila v platnost novela občanského zákoníku, která prodlužuje záruční lhůtu u spotřebního zboží ze šesti měsíců na dva roky, může však být prohlášením v záručním listě uvedena i delší. Záruční doba všem osobám, používajících výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní výrobce.
Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství).
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruční doba je:
• u nového zboží 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší;
• u zánovního zboží 21 měsíců (Zánovní zbožím se rozumí používán zboží, který následně prošel kontrolou našich odborníků a který je takto označen);
• u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí pod tímto označením zboží, který je použit či opravováno bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Když je kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 250/2007 Z.z, o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.
Záruka v případě Kupujícího - Podnikatele (Právnická osoba):
Délka záruky pro PO je stanovena podmínkami obsaženými v rámcové smlouvě mezi distributorem a prodávajícím. Podle obchodního zákoníku platí záruka minimálně 12 měsíců.


5.2.1 Výluky ze záruky


Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou):
• mechanickým poškozením zboží,
• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo obecnými zásadami,
• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
• zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), Vznikla-li chyba v důsledku této úpravy,
• zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
• použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a / nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží do reklamačního řízení. V případě reklamace zboží s nádrží na palivo musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž prázdná. V případě zboží, které má v sobě zabudovanou baterii musí být v okamžiku převzetí zboží na reklamaci baterie plno nabitá (kromě případů reklamace baterie). V případě nedodržení tohoto ustanovení Prodávající může vyžadovat od Kupujícího úhradu nákladů, které mu vznikly vypouštěním a skladováním paliva, resp. nabíjením baterií zboží.

6. Ochrana osobních dat


Společnost Beneo, s.r.o. se plně řídí zákonem č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.
Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, DIČ (pokud jím disponuje), telefonní číslo a mailovou adresu.
Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. Newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoliv jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.
Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající po splnění účelu zpracování neprodleně zajistí likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 odst. 1 Zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou.

Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) Zákona o ochraně osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje uvedenému zákonu ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas kupujícího si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hecker). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

© 2010 – 2023 Beneo, s.r.o.